Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Bygge- og anlægsaffald

Hvis du er ved at rive ned eller renovere, skal du anmelde dit bygge- og anlægsaffald til kommunen. Her kan du se mere om anmeldepligt og håndtering af bygge- og anlægsaffald. Reglerne gælder både for erhverv og private.

Bygge- og anlægsaffald opstår ved nybyggeri, renovering, lednings- og anlægsarbejder m.v. 

Det affald der produceres i bygge- og anlægsbranchen kræver ofte nogle specielle forholdsregler, da mange ældre byggematerialer er miljøfarlige og skadelige og derfor skal bortskaffes på en hensigtsmæssig måde. Der er dog også affald som kan genanvendes uden efterbehandling og som ikke er farligt og derfor kan bortskaffes på almindelige genbrugsstationer.

I Danmark genanvender vi en stor del af vores byggeaffald. Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald nyttiggøres i nye bygge- og anlægsprojekter eller indgår i produktionen af nye materialer.

 

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherren, der er ansvarlig for korrekt håndtering, herunder sortering og aflevering af bygge- og anlægsaffald til godkendt modtageanlæg. Bygherre har endvidere ansvaret for korrekt anmeldelse til kommunen efter lovgivningens regler. 

Bygherre har anmeldepligt når:

  • byggearbejdet omfatter mere end 10 m2
  • arbejdet frembringer mere end 1 ton affald
  • der er farligt affald involveret i projektet

Bygherre har pligt til at indgive en skriftlig anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen findes på virk.dk med Nemlogin.

Anmeld byggeaffald

Hvad er der i byggematerialerne?

For at finde ud af om bygningen og det affald, der frembringes af byggematerialerne, er miljøfarligt, kan en indledende bygningsscreening give indblik i, om der efterfølgende er behov for en miljøkortlægning af bygningen.

Miljøscreening/PCB-screening

I første omgang udføres en indledende vurdering af, om der er kan være problematiske stoffer i de byggematerialer, der skal bortskaffes. Ved visse byggearbejder skal bygherre foretage en screening for PCB inden arbejdet påbegyndes. Denne screening skal foretages hvis:

  • en bygning der skal nedrives eller renoveres, eller dele heraf, er fra perioden 1950 - 1977,
  • der er udskiftet termoruder i perioden 1950-1977

Det screeningsskema som skal anvendes er en del af anmeldelsesskemaet i linket ovenfor.

Du kan læse mere om PCB på PCB-guiden.dk

Miljøkortlægning

Hvis der svares ja til et eller flere spørgsmål i screeningsskemaet om PCB, viser det at der højst sandsynligt er problematiske stoffer i din bygning, og så skal stofferne registreres nærmere. Dvs. du skal foretage en kortlægning af de dele af bygningen, som kan indeholde PCB. For udarbejdelse af kortlægning skal du kontakte et professionelt firma. 

Hertil skal der udtages prøver af fx maling eller fugemasse. Prøverne skal derefter analyseres på et laboratorium.

Indeholder affaldet andre problematiske stoffer som fx asbest, bly, kviksølv og zink skal dette også anmeldes til kommunen inden arbejdet påbegyndes.

Hvis der ikke bliver registreret problematiske stoffer i din bygning skal du ikke foretage en kortlægning. Du skal dog fortsat anmelde dit bygge- og anlægsaffald.

 

Miljøskadelige stoffer i en bygning skal fjernes og bortskaffes til en godkendt modtager.

Når miljøskadelige stoffer i bygningen er identificeret, skal de fjernes og bortskaffes inden nedrivning eller renovering påbegyndes. Det kaldes en miljøsanering. Det er vigtigt at miljøfarligt bygge- og anlægsaffald fra renovering og nedrivning bliver sorteret fra, anmeldt og afleveret til en godkendt modtager.

 

Sortering og Håndtering

Bygge- og anlægsaffald fra bygge-, nedrivnings- og renovationsprojekter kan opdeles i fire kategorier: Miljøfarligt, genanvendeligt, deponering og forbrændings egnet.